top of page

הסכם ממון של ידועים בציבור מתבטל לאחר הנישואין

זוגות ידועים בציבור, שאין להם כוונה להתחתן (אם מתוך מניעות או מבחירה), עורכים "הסכם ממון" – המכונה אצל ידועים בציבור "הסכם לחיים משותפים" – כדי להסדיר את הסוגיות הרכושיות והכלכליות שלהם לחייהם המשותפים.

אבל מה קורה אם לאחר כמה זמן, בני הזוג בוחרים בכל זאת להינשא, בין אם בנישואין אזרחיים ובין אם בנישואין דתיים? מה יהיה תוקפו של ההסכם במקרה כזה?


בתמ"ש 43805-11-17 דן בית המשפט בזוג ידועים ציבור שערכו הסכם שכלל הפרדה רכושית ביניהם, חתמו אותו בפני נוטריון, ולאחר כמה שנים בחרו להינשא. במהלך הנישואין נרכשה דירה ונרשמה על שם האישה בלבד, ובני הזוג התגוררו בה יחדיו. בהתאם לחוק יחסי ממון, החל על בני זוג נשואים, כל רכוש שנרכש על ידי מי מבני הזוג במהלך הנישואין, ייחשב משותף לשניהם בפרידה והשווי שלו יאוזן ביניהם. לכן, בעת פרידתם, ברור מדוע טענה האישה כי ההסכם שכרתו בעת היותם ידועים בציבור תקף, וברור מדוע האיש ביקש לטעון כי מעת שנישאו, התבטל הסכם. אם תתקבל טענת האיש, הוא יהיה זכאי למחצית משווי הדירה.


בית המשפט קיבל את טענת האיש וזאת למרות שההסכם כלל סעיף לפיו ״להסכם יהא תוקף חוקי גם אם יינשאו הצדדים זה לזו בעתיד, ומכל מקום ואפילו לא יינשאו, יוותר ההסכם בתוקף לעד." איך ניתן להסביר כי בית המשפט פסק שההסכם אינו תקף עם הנישואין, למרות שבני הזוג התחייבו זה בפני זאת בהסכם, כי גם במקרה של נישואין ההסדרים שקבעו ביניהם ימשיכו לחול?התשובה לכך טמונה בעובדה כי על בני זוג נשואים ובני זוג ידועים בציבור חלים דינים משפטיים שונים בכל מה שנוגע להסדרים הכלכליים והרכושיים ביניהם. לא מדובר רק בעניין פרוצדוראלי, אלא בשוני משפטי מהותי ויסודי. על נשואים חל חוק יחסי ממון וההסדרים מכוחו. הסכם ממון שעורכים בני זוג נשואים או טרם הנישואין, ומאשרים אותו כדין בערכאה המוסמכת, מקבל את תוקפו מכוח חוק יחסי ממון. אכן, בהיותו חוזה עדיין חלים עליו גם דיני החוזים במקביל, אך המקור החוקי העיקרי שלו הוא חוק יחסי ממון. כך למשל, מן הצד השני, הסכם ממון שלא אושר כדין בהתאם לחוק, לא ייחשב כהסכם ממון אלא במקרים חריגים.


מאידך, על ידועים בציבור לא חל חוק יחסי ממון אלא הסדר רכושי המכונה "הלכת השיתוף", שהמקור לה הוא פסיקתי (כלומר, נוצר על ידי בית המשפט) ואינו על פי חוק. לכן, גם כשידועים בציבור בוחרים לערוך הסכם רכושי ביניהם, ואפילו אם הם מאשרים אותו בבית המשפט או אצל נוטריון, ההסכם לא ייחשב כהסכם ממון וחוק יחסי ממון לא יחול עליו.


ואכן, במקרה המדובר, בית המשפט קבע שהסיבה שההסכם אינו בר תוקף הינה משום שהוא לא אושר בהתאם לחוק יחסי ממון. מאחר שבמועד חתימת ההסכם בני הזוג ראו בעצמם כידועים בציבור ללא כל כוונת נישואין, לנוטריון לא היתה סמכות לאשר את החוק כהסכם ממון על פי חוק יחסי ממון. במצב הזה, גם הסעיף המפורש של ההסכם שקובע כי הוא ימשיך לחול במקרה של נישואין, לא יכול לקבל תוקף, בהתאם לחוק, והוא לא יכול לחול על בני הזוג במצב של נישואין. לסעיף אין את ה"כוח" לתת לעצמו תוקף שלא ניתן לו על פי חוק.


בית המשפט קבע כי למעשה, בעצם העובדה כי בני הזוג בחרו להינשא ללא שערכו הסכם חדש או אשררו את ההסכם הקיים לפי החוק, היתה למעשה הסכמה להחליף את המשטר הרכושי שלהם. כך, ההסדרים הרכושיים שהיו נהוגים ביניהם מכוח ההסכם עד למועד הנישואין, הוחלפו במועד הנישואין במשטר הרכושי הקבוע בחוק יחסי ממון. המשמעות היא שההסכם חל על הרכוש אשר נרכש או הגיע לידיהם של בני הזוג עד למועד הנישואין, והחל מעת הנישואין חל ההסדר הקבוע בחוק. על כן, הדירה שנרכשה על ידי האישה במהלך הנישואין נחשבת כרכוש בר-איזון במועד הפרידה, כאשר בעלה זכאי למחצית משווי הדירה.


המסקנה היא שהסכם שנערך על ידי ידועים בציבור, יהיה בטל במקרה של נישואין, וזאת גם אם יש בסעיף הוראה ברורה שמבקשת שההסכם ימשיך לחול גם לאחר נישואי הזוג. בכל מקרה כזה, יש לפנות לאשרור ההסכם לפי חוק יחסי ממון, או לערוך הסכם חדש, כדי להבטיח שההסכמות שלכם יעמדו בתוקפן גם לאחר הנישואין.

Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page