top of page

חלוקת פנסיה בגירושין


בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג-1973, זכויות סוציאליות, כגון זכויות פנסיוניות, קרנות השתלמות, קופות גמל וכיו"ב, נחשבות כנכס לכל דבר, שניתן לאיזון במועד הגירושין. עד לשנת 2014, היתה קושי בביצוע חלוקת החסכון הפנסיוני, בין היתר משום שמשיכת הכספים מתוך הפוליסות היתה כרוכה בתשלום מס משמעותי בסך 35%. בשנת 2014 חוקק חוק חלוקת חסכון פנסיוני, שמקל על אופן החלוקה ועל חבות המס בהעברת הכספים מתוך החסכונות.


המאמר יעסוק בסוגים של חסכונות פנסיוניים עליהם חל החוק, באפשרויות השונות לביצוע האיזון הכספי, סוגיית המס החל בהעברה, רכיב הפיצויים וההיבט הטכני של ביצוע האיזון.על אילו נכסים חל החוק

החוק חל על כל המוצרים שמוגדרים כמוצרים פנסיוניים, כולל מוצרים שאינם פנסיונים במלואם אך כוללים רכיב חסכון: פנסיה (ותיקה או חדשה, תקציבית או צוברת), קופות גמל עם רכיב חסכון, ביטוחי מנהלים וביטוח חיים עם רכיב חסכון.

שימו לב: החוק לא חלק על קרנות השתלמות וקרנות שהן הוניות בלבד, ללא רכיב פנסיוני.

קצת על סוגי הפוליסות

את המוצרים הפנסיוניים אפשר לחלק לשני סוגים, פוליסה צוברת כספים ופוליסה צוברת זכויות:

פוליסה צוברות זכויות:

פוליסות שלא קיימות עבור עובדים שנכנסו לשוק העבודה לאחר 2002, אבל עדיין קיימים עובדים, בעיקר עובדי מדינה, שיש לזכותם פוליסות מסוג זה. פוליסה צוברת זכויות נחלקת לשני סוגים עיקריים: פנסיה תקציבית ופנסיה ותיקה.

פנסיה תקציבית היא פנסיה "צוברת זכויות" ומאפיינת עובדי מדינה שנקלטו לעבודה בשירות המדינה עד לשנת 2002. בפנסיה תקציבית, כל שנה מלאה בשירות המדינה מקנה לעובד צבירה של 2%, עד לצבירה מקסימלית של 70% (ובמקרים חריגים אף יותר). את סך האחוזים שצבר העובד מתחילת העבודה ועד למועד הפרישה מכפילים במשכורת הקובעת – שנקבעת לפי גובה הרכיבים הפנסיוניים בשכר הברוטו במועד הפרישה. בפנסיה תקציבית העובד מפריש בכל מקרה רק 2% מהשכר השנתי, והתשלום לקצבה משולם ישירות מהמדינה ולא מחברה מנהלת.

פנסיה ותיקה גם היא "צוברת זכויות" ודומה במהותה לפנסיה תקציבית. על כל שנת עבודה, העמית צובר 2%, כאשר הקצבה שתשולם לו במועד הפרישה תעמוד על מינימום של 5% מהשכר הממוצע במשק, ועל מקסימום של 70% מהשכר הקובע, המחושב לפי תקנון הקרן הוותיקה בה חבר העמית.

שימו לב: פנסיה תקציבית וחלק מקרנות הפנסיה הוותיקה לא תמיד יופיעו במסלקה הפנסיונית שלכם.

פוליסה צוברת כספים:

פוליסה צוברת כספים היא פנסיה המשולמת בעקבות צבירה של כסף על ידי החוסך בקרן הפניה, בביטוח מנלים או בקופות גמל. בכל חודש סכום מסוים ממשכורתו של העובד מנוכה לטובת הפוליסה, ובמקביל המעביד מפריש גם הוא סכום כסף. במקרה של עצמאים, צבירת הכספים נעשית באמצעות הפקדת הסכומים לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח המנהלים. גובה קצבת הפנסיה שתשולם במועד הפרישה מחושבת על סמך הכספים שנצברו והרווחים שנוצרו מהם, בהתבסס על חישובים אקטואריים נוספים.

אלה הן הפוליסות והקרנות המקובלות כיום ונכללות בהן קרן פנסיה (מקיפה או משלימה), קופת גמל לחסכון, קופת גמל להשקעה ופוליסות לביטוח חיים הכוללות מרכיב חסכון (מסלול/מניב).

על איזה בסיס ובאיזה אופן מבוצעת חלוקה לפי חוק חסכון פנסיוני

בנכסים פנסיוניים צוברי כספים החברה המנהלת למעשה פותחת קופה חדשה עבור בן הזוג לשעבר, ומעבירה לתוכה כספים מתוך החיסכון שנצבר לטובת בן זוגו (בערכי ברוטו). הקופה נפתחת במעמד "קופה מלווה", כלומר הקופה החדשה צמודה לתנאים של הקופה המקורית. המשמעות היא שאמנם כל אחד מבני הזוג יקבל את חלקו עם יציאתו לפנסיה ללא תלות בבן זוגו לשעבר, אבל כל שינוי שבן הזוג העמית ירצה לבצע בקופה שלו, דורשת את אישור בן הזוג השני שכן היא משפיעה עליו. ההעברה תלויה במס בהתאם לתקרה הצבורה של העמית, כפי שיוסבר בהמשך.

בנכסים פנסיוניים צוברי זכויות ההעברה לא מתבצעת עם הפרידה אלא עם יציאת בן הזוג המבוטח לפנסיה. החל מאותו מועד, חלקו של בן הזוג השני מועבר עליו מדי חודש בחודשו (בסכום נטו). עם זאת, ביצוע ההעברה לא כרוך במס.

האם חייבים לבצע את החלוקה לפי החוק

לא, ישנן שיטות נוספות, אבל צריך לקחת בחשבון שכל משיכה מהפנסיה שלא לפי החוק, מחויבת במס בסך 35% ולכן כדאי להתייעץ עם מומחה בתחום הפנסיוני לפני שמקבלים החלטה על אופן החלוקה. אציג בקצרה שלוש שיטות נפוצות, אבל הן לא היחידות:

דרך אחת היא ביצוע החלוקה לפי החוק. כמו שראינו, במקרה הזה החברה המנהלת פותחת קופה מלווה, אליה מועבר חלקו של בן הזוג הזכאי מתוך חלקו של בן הזוג המעביר. ההפרדה בין בני הזוג מלאה כמעט לחלוטין, למעט שינויים בתנאי הפוליסה שיבקש בן הזוג המעביר לערוך, ואלה יהיו כפופים להסכמת בן הזוג הזכאי.

דרך נוספת היא היוון. בני הזוג פונים לאקטואר ומחשבים כמה צריך להעביר בן הזוג באופן חד פעמי במועד הנוכחי. היתרון בשיטה זאת הוא סיום מוחלט ומלא של האיזון הרכושי בנוגע לפנסיות, והוא מאפשר לבן הזוג המעביר לשמור את כל קצבת הפנסיה במלואה. כמובן שלצורך מימוש דרך זאת, יש צורך במקורות נזילים של בן הזוג המעביר לביצוע התשלום, או נכסים אחרים מהם ניתן להתקזז באיזון המשאבים (למשל תמורת מכירה של בית משותף).

עוד דרך היא באמצעות נוסחה אקטוארית המוסכמת על בני הזוג, לפיה בן הזוג הזכאי יחל לקבל את חלקו בפנסיה של בן הזוג המעביר בחלוקה המוסכמת על בני הזוג, לפי נוסחה אקטוארית, החל ממועד הפרישה. החיסרון הוא ששיטה זאת משאירה את בני הזוג קשורים זה לזו, ללא פיקוח הגוף המנהל. במקרים כאלה לעתים יש צורך בהטלת שעבודים לצורך הבטחת זכותו של בן הזוג הזכאי.

מיסוי לפי חוק חלוקת חסכון פנסיוני

בהתאם לחוק ועל פי הנוסחה כיום, בגין חלק הנכסים שאינו על מכפלת תקרת הקצבה המזכה במכפיל ההמרה להון (ובקיצור - עד תקרה צבורה של 1.5 מיליון ) ניתן למשוך ללא חבות במס. אך אם הסכום הצבור עולה על תקרה זאת, כל סכום שיימשך מעליו יחוייב במס בשיעור של כ-20% על הסכום שנמשך. המס מושת על שני בני הזוג בחלקים שווים ביניהם.

דוגמה: לזכותו של אחד מבני הזוג נצבור 1.8 מיליון ₪ ולזכות בת הזוג 800 אלף ₪. בהתאם לאיזון בין בני הזוג, על בן הזוג להעביר לבת הזוג סכום של 500 אלף ₪. בגין 300 אלף ₪ יהיה חיוב במס בחלקים שווים. בן הזוג הזכאי ישלם 10.5% מתוך 300 אלף ₪ (כלומר 45 אלף ₪), ובן הזוג המעביר ישלם סכום זהה, שייגבו מתוך הכספים הצבורים לטובתו. בגין יתר ה- 200 אלף ₪ המועברים לא יהיה חיוב במס.

כאמור, כאשר מדובר בחלוקה של פנסיות צוברות זכויות, ההעברה לבן הזוג הזכאי מתקיימת באופן חודשי בד בבד עם תשלום הקצבה לבן הזוג המעביר, ואין בגינה חבות מס.

חלוקת של רכיב הפיצויים

רכיב פיצויים הוא רכיב הקיים בביטוח פנסיוני של עובדים שכירים. במהלך ההעסקה, חלק מהכספים שמועברים מהמעביד אל החברה המנהלת שמנהלת את החסכון הפנסיוני של העובד, נלקחים בחשבון כמקדמה על חשבון תשלום פיצויי הפיטורין. בפועל, הם למעשה מגדילים את קצבת הפנסיה החודשית של העובד. לאחר סיום העסקתו יוכל העובד למשוך את הכספים מהחיסכון הפנסיוני שהופקדו כרכיב פיצויים, גם אם טרם הגיע לגיל פרישה וגם אם לא נגרם אירוע ביטוחי (כמו מוות או נכות) - וזאת רק אם המעסיק נתן הסכמתו לכך. אם המעסיק לא הסכים למשיכת הכספים, הכספים יישארו בחסכון הפנסיוני והעובד יקבל אותם כחלק מקצבת הפנסיה החודשית, לאחר שיגיע לגיל.

איזון הזכויות הפנסיוניות מתייחס גם לרכיב הפיצויים, אבל חשוב לדעת שלא ניתן להעביר לבן הזוג לשעבר את רכיב הפיצויים בפועל כל עוד בן הזוג עדיין עובד אצל המעסיק.

מה נדרש טכנית כדי לבצע חלוקת חסכון פנסיוני לפי החוק

במקרה שמבקשים לקיים את האיזון בהתאם לחוק, כלומר על ידי פתיחת קופה מלווה, יש לאשר את הסכם הגירושין בערכאה השיפוטית הרלוונטית לקבלת תוקף פסק דין, ולאחר מכן לשלוח לחברה המנהלת את הפנסיה את המסמכים הבאים:

 • פסיקתא מקורית או עם חותמת "נאמן למקור" אשר ניתנה ע"י הערכאה השיפוטית הרלוונטית (ביהמ"ש לענייני משפחה או בי"ד דתי מוסמך) המופנית לחברה המנהלת וכוללת את כל הפרטים הבאים:

  • התייחסות ברורה שהחלוקה נעשית לפי חוק חלוקת חסכון פנסיוני;

  • פרטי הצדדים, כולל מספרי ת"ז;

  • מועד תחילת השיתוף ומועד פירוק השיתוף;

  • שיעור החלוקה (כמה יש להעביר לבן הזוג לשעבר);

 • צילום תעודת זהות ברור וקריא של בן הזוג לשעבר אליו יועברו הכספים;

 • טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חסכון פנסיוני. ברוב אתרי האינטרנט של החברות המנהלות תוכלו למצוא את טפסי הבקשה המתאימים, וכמובן ניתן לפנות לחברה המנהלת הרלוונטית ולבקש שישלחו לכם את הטופס. שימו לב שהטפסים עשויים להשתנות בהתאם לאופן החסכון הפנסיוני (צבירת כספים, קרן פנסיה ותיקה וקופת ביטוח ישנה)

אם החלוקה מתייחסת גם לרכיב הפיצויים לגבי מעסיקים שבן הזוג המעביר סיים לעבוד אצלם למועד סיום השיתוף, יש לצרף גם:

 • אישור סיום העסקה או דו"ח תקופות העסקה מהמוסד לביטוח לאומי;

 • טופס בחירת בן הזוג לשעבר בנוגע לאופן העברת כספי רכיב הפיצויים;

 • אישור רשות המסים לעניין פטור מניכוי מס במקור בגין החלוקה של כספי רכיב התגמולים ו/או העברת כספי רכיב הפיצויים לרכיב התגמולים, ככל שנבחרה אפשרות זו.

סיכום

מאז חקיקת חוק חלוקת חסכון פנסיוני, איזון המשאבים של זכויות פנסיוניות הפך פשוט וזול יותר בהשוואה למצב טרם החוק. ועדיין, לא מדובר בדרך היחידה לבצע את איזון המשאבים. כתמיד, חשוב שתכירו את האפשרויות השונות ותבחרו את הדרך הכי משתלמת וטובה עבורכם. מדריכים נוספים

המומחיות שלי