top of page

ייפוי כוח מתמשך

כאשר אדם מגיע למצב בו אינו יכול לדאוג עוד לענייניו ולהביע את רצונו, הוא נתון להבנתם ולרצונם הטוב של המטפלים בו, ולאפוטרופוס שלו, אם מונה כזה כדי לקבל החלטות עבורו. אלה יכולים להיות בני משפחה או גורם מקצועי, שיהיו מוסמכים לקבל עבור האדם החלטות כגון מקום מגורים, החלטות רפואיות, החלטות רכושיות ועוד.

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו. בכך הוא יכול לבחור מראש כיצד ייראו חייו, גם במועד בו לא יהיה כשיר עוד לקבל החלטות עבור עצמו. הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם, בהתאם לרצונו.

האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך נתונה לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), בתנאי שהוא מבין את המשמעות של עריכת ייפוי הכוח המתמשך, ואת תוצאות עריכת המסמך. מיופה הכוח צריך להיות גם הוא מעל גיל 18, ועליו להסכים לשמש כמיופה הכוח עבור הממנה.

מה היתרון בייפוי כוח מתמשך?

היתרון בכך הוא קודם כל לאדם עצמו, שיכול לבחור מראש את אופן הטיפול בנושאים החשובים לו. למשל אם הוא מעדיף להמשיך ולהתגורר בביתו על פני מעבר למוסד סיעודי. או אם היה רוצה שבנושאים כלכליים, יתייעץ מיופה הכוח עם מומחה כלכלי לפני קבלת החלטות. בנוסף, קיים יתרון גם לבני המשפחה המטפלים באדם, שלא צריכים "לנחש" מה הקרוב להם היה רוצה, ובכך גם נחסכות מחלוקות משפחתיות. כמו כן, במקרים מסומים מיופה כוח יכול לחסוך מינוי של אפוטרופוס עבור הממנה, ולפעול במקומו.

מי יכול להיות מיופה כוח?

האדם, או האנשים, אשר ממונה כמיופה הכוח, צריך להיות מעל גיל 18 ולהסכים מראש לשמש כמיופה כוח. תפקידו הוא לפעול בהתאם להנחיות ייפוי הכוח, כל עוד מדובר בהנחיות חוקיות שניתן לבצע, ושאין בהן כדי לפגוע באדם שערך את ייפוי הכוח. מיופה הכוח יכול להיות כפוף ל"אדם מיודע" – אדם שעורך ייפוי הכוח ביקש שיקבל מידע ודיווחים ממיופה הכוח – או לאפוטרופוס הכללי.

אילו ייפויי כוח מתמשכים קיימים?

ייפוי כוח מתמשך יכול לעסוק בנושא אחד או בכמה נושאים, בהתאם לבחירתו של הממנה. הנושאים לגביהם ניתן לערוך ייפוי כוח הם התחומים האישיים, הרכושיים והגופניים.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

מתייחס לרווחה האישית של האדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. ייפוי כוח לעניינים אישיים יכול לקבוע למשל שאדם מעדיף להתגורר בביתו עם מטפל, ולא לעבור למוסד סיעודי, ולקבוע כיצד ימומנו הוצאות הטיפול בו. אפשר לכלול בייפוי כוח זה גם עניינים רפואיים, אך מקובל לעשות זאת באופן נפרד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של הממנה. הממנה יכול להורות כיצד לנהוג בכספיו, מי זכאי לקבלם וכמה הוא מעוניין להקצות לתחומי חיים שונים. אם למשל הוא בוחר להשתמש בחלק מכספו לתשלום לבית אבות איכותי שאותו הוא יכול לבחור, או אם יבקש למכור חלק מרכושו או נכסיו בעת שאינו כשיר להשתמש בהם ולייעד את כספי המכירה עבור מטרה מסוימת וכו' – יהיה על מיופה הכוח לממש את בקשתו.

ייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח רפואי מתייחס לקבלת החלטות רפואיות הנוגעות לעורך ייפוי הכוח. ייפוי כוח רפואי יכול להיערך כחלק מייפוי הכוח המתמשך, אך יכול גם להיערך בנפרד. ייפוי כוח רפואי שנערך כמסמך נפרד, לא חייב להיערך בפני עורך דין שעבר הסמכה ספציפית לעריכת ייפוי כוח מתמשך, אלא יכול להיחתם בפני כל עורך דין, וכן בפני רופא, אח עו"ס או פסיכולוג. נקודה חשובה בקשר לייפוי כוח רפואי: ייפוי כוח רפואי לא תקף במצבים של חולה הנוטה למות. במקרה זה יש לחתום על מסמך נפרד הנוגע למצב ייחודי זה.

איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?

הממנה יערוך ייפוי כוח מתמשך בפני עורך דין בעל כרטיס חכם אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי או בפני בעל מקצוע (רק בייפוי כוח רפואי). ייפוי הכוח המתמשך יכלול חתימות של הממנה, מיופה הכוח ועורך הדין וכן ייחתם אלקטרונית על-ידי עורך הדין.

היכן מפקידים את ייפוי הכוח?

כדי שייפוי כוח מתמשך יהיה תקף, חובה להפקיד אותו אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, באמצעות הפקדה מקוונת על ידי עו"ד בעל כרטיס חכם או באופן אישי על ידי הממנה. ייפוי כח מתמשך רפואי שלא נחתם בפני עו"ד בעל כרטיס חכם, אלא בפני איש מקצוע, חייב להיות מופקד באופן אישי על ידי הממנה אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

טיפול האפוטרופוס הכללי בבקשת ההפקדה יחל רק לאחר קבלת העותק המקורי. בסוף הטיפול בבקשה תשלח הודעה לממנה עם העתק לעורך הדין על אישור ו/ או דחיה של בקשת ההפקדה. ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף ישלח האפוטרופוס הכללי לממנה "תזכורת", אחת לשלוש שנים, בכדי לוודא שאין הממנה רוצה לשנות את ייפוי הכוח בשל שינוי נסיבות או מטעם אחר.

איך ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף?

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף כאשר הממנה "חדל להבין בדבר", כלומר הוא אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בעניינים עבורם הוא ערך את המסמך. שימו לב שכאשר מדובר בייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים, אפשר לקבוע תנאים אחרים לכניסה לתוקף.

האם אפשר למנות מספר מיופיי כוח?

הממנה יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן, הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח (למשל מספר ילדים). אפשרי וגם חשוב לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של חילוקי דעות בין מיופיי הכוח.

האם מיופה הכוח מקבל שכר?

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה הכוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר. מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידו.

Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page