top of page

רכישת בית משותף בפרק ב'

בית משותף הוא לא רק הנכס הכי משמעותי של זוג. יש לרכישת בית משותף גם משמעויות רגשיות מבחינת רמת המחויבות, והנכונות להצמיח שורשים כמשפחה. כשמדובר בפרק ב', רכישת בית משותף יכולה להיות מאוד מרגשת, אבל יש לה גם השלכות רבות, להווה ולעתיד.


חלוקת הזכויות בנכס משותף

קודם כל, אתם צריכים להחליט מה תהיה חלוקת הזכויות ביניכם בבית. אם כל אחד מכם הגיע עם הון עצמי שונה, האם זה יילקח בחשבון ברישום הזכויות? אם כן, האם יש גם משכנתא על הבית? שימו לב שאם רשמתם את הבית לפי יחס הון עצמי, אבל אתם משלמים את המשכנתא בחלקים שווים, לאורך זמן הצד שלזכותו רשומות פחות זכויות, ייפגע. הוא למעשה לוקח על עצמו חוב ביחס גבוה מחלקו בזכויות בנכס.

אפשרות אחת היא לעדכן את יחס הזכויות אחת לכמה שנים. אפשרות נוספת היא שיחס ההשתתפות במשכנתא יהיה כמו יחס רישום הזכויות. אם בכל זאת רושמים את הדירה לפי ההון העצמי שכל אחד השקיע אבל משתתפים במשכנתא בחלקים שווים, אפשר יהיה לחשב במועד הפרידה את חלקו של כל אחד בנכס, לפי ההון העצמי והמשכנתא. במקרה הזה חשוב מאוד שיהיה ביניכם הסכם ממון שיגדיר שיחס הזכויות בנכס לא יהיה לפי הרישום אלא לפי הנוסחה.


התייחסות למצב של פרידה

אם לכל אחד מכם יש ילדים, יכול להיות שתרצו להגדיר מראש מה יקרה אם תיפרדו. למשל, להחליט שלאחד מכם תהיה זכות ראשונים לרכוש את חלקו של בן הזוג השני בבית, או לאפשר המשך מגורים עד שהילדים הצעירים יגיעו לגיל מסוים. חשוב שתקחו בחשבון את האפשרויות הכלכליות שאתם מעריכים שעומדות בפני כל אחד מכם, כדי לקבל את ההחלטה הכי טובה שניתן.


הגדרת פעולות בנכס משותף לאחר פטירה

נקודה חשובה מאוד לגבי בית משותף בפרק ב', היא מה קורה אם אחד הצדדים הולך לעולמו. האם בן הזוג השני יהיה זכאי לזכות מגורים בנכס, ואם כן לכמה זמן? האם יהיה מותר לו למכור את הנכס, או לעשות בו שימוש באופן חופשי? שימו לב שכשיש ילדים של בן הזוג, הם עשויים שלא לאפשר לכם להתגורר בנכס שהם ירשו חלק ממנו ולדרוש למכור את הבית. לבן הזוג הנותר קיימות הגנות מסוימות בחוק הירושה, אבל הן לא הגנות משמעותיות שכדאי "לבנות" עליהן. במקרה הזה חשוב מאוד להסדיר במסמכים המתאימים את הזכויות של בן הזוג. אם מדובר בבית מגורים, בדרך כלל מדובר בנכס המשמעותי ביותר של בן הזוג. בנוסף, לשיקולים כמו מעבר דירה בגיל מבוגר יכולות להיות משמעותיות רגשיות כבדות משקל, וצריך לחשוב על המשמעויות.


איזון בין זכויות היורשים לזכות בן הזוג

יחד עם הרצון להבטיח לבן הזוג שימוש הולם בבית המגורים, שהוא הבעלים של מחצית ממנו, יש רצון לאזן את הזכות שלו עם הזכויות של היורשים, שאינם הילדים שלו. כאן נכנסות שאלות כגון האם לבן הזוג יש אפשרות למכור את הנכס ולעשות שימוש בכל התמורה כדי לממן דירה חלופית או דיור מוגן, או האם כאשר הוא מוכר את הנכס, הוא מחוייב לתת ליורשים את חלקם בתמורת המכירה. יש שבוחרים שלא להגביל כלל את אופן השימוש של בן הזוג שנותר בחיים, ומצד שני יש כאלה שחשוב להם להבטיח את זכויות היורשים בהקדם האפשרי. כל זוג בוחר כראות עיניו, בהתחשב בצרכים וברצונות שלהם, ובתפיסות העולם המשותפות.

Kommentare


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page