top of page

תוקפו של הסכם גירושין או הסכם ממון שלא אושר כדין

הסכם ממון והסכם גירושין עבור זוגות נשואים דורשים אישור של בית המשפט. בין אם מדובר בהסדר הממוני ואז יש חובה לאשר לפי חוק יחסי ממון, ובין אם מדובר בחלק העוסק בקטינים ובמזונותיהם, ואז יש חובה לקבל את אישור בית המשפט לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. כאשר מדובר באישור לפי חוק הכשרות המשפטית, ובהתאם לדין, הסכם כולל מזונות ולא קיבל את אישור בית המשפט המוסמך, למעשה לא חוסם הגשת תביעות נוספות בידי הקטינים בעניין המזונות, שכן לא הוכח כי ההסכם שקל את טובתם של הקטינים.


ועדיין, קורה שלא מעט זוגות עורכים הסכמי ממון והסכמי גירושין, ומסיבות אלה ואחרות לא מאשרים אותן בפני הערכאה המוסמכת. התוצאה היא שלאחר מכן, אותם זוגות מנהלים הליכים ארוכים ומתישים, כאשר אחד מהם מחליט כי ההסכם אינו מוצא חן בעיניו עוד ומבקש לסטות ממנו, והאילו האחר מבקש להמשיך ולנהוג לפיו. הערכאות, יש לציין, אינן אחידות בפסיקתן בנוגע לתוקפם של הסכמים שלא אושרו כדין, וניתן לראות כיצד בנסיבות שונות, הפסיקה תהיה שונה.


למשל, בתמ"ש (י-ם) 5588204-13 עסק בית המשפט בתביעה לפעול פי הסכם גירושין, אשר לא קיבל תוקף של פסק דין. ההסכם כלל הסדרים רכושיים וכן מזונות וזמני שהות של קטינה. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע שהצדדים נהגו לפי ההסכם הלכה למעשה במשך 10 שנים, ממועד הגירושין ועד שקמה ביניהם המחלוקת. בית המשפט קבע שכאשר הצדדים נוהגים בפועל לפי ההסכם ורואים בו תקף בינם לבינם, כאשר כל אחד מהם כיבד את החיובים שנטל על עצמו ונהנה מהזכויות לפיו, יש להכיר בתוקפו של ההסכם מכוח עקרונות של תום לב. במקרים כאלה, הצדדים מנועים מלהעלות טענה בדבר היעדר אישור ההסכם כדי להתנער ממנו.


מנגד, בעמ"ש 7080/04 דן בית המשפט המחוזי בנצרת בתביעה לאכיפת הסכם גירושין שנחתם באותה שנה אך לא אושר בערכאה מוסמכת. בית המשפט קבע כי עבר פרק זמן קצר מאוד ממועד החתימה על ההסכם ועד הגשת התביעה, כאשר בפרק זמן זה בית המשפט לא השתכנע כי הצדדים פעלו לפי ההסכם. יתרה מכך, במועד אישור ההסכם האיש סירב לאישור בטענה שאינו מסכים לסעיף המזונות וכי זה נכפה עליו, וכאשר הוא לא מיוצג על ידי עורך דין מטעמו. בנוסף, הצדדים המשיכו לנהל הליכים משפטיים במשך כ-7 שנים לאחר חתימת הסכם – ובנושאים בהם עוסק ההסכם – ולכן ברור לשניהם שההסכם אינו "סוף פסוק" במחלוקות ביניהם.


מכאן עולה שבכדי לבקש אכיפת הסכם שלא קיבל אישור כדין, יש צורך להראות כי במשך זמן בלתי מבוטל שני הצדדים פעלו לפי ההסכם, מילאו את ההתחייבויות שנטלו לפיו ונהנו מהזכויות שהוענקו להן לפיו.


המסקנה היא שבעת עריכת הסכם ממון או הסכם גירושין, חשוב מאוד לפעול ולקבל את אישור הערכאה המוסמכת, וזאת כדי שלא יעלו בהמשך שאלות כנגד תוקפו של ההסכם, וכדי שניתן יהיה לקבל באמצעותו את הוודאות והשקט הנפשי שהוא מבקש לייצר.

Comentarios


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי