top of page

האם ניתן להיות מוכרים כידועים בציבור כשאחד מבני הזוג נשוי לאחר?

האם מתאפשר מצב בו אישה הנמצאת במערכת יחסים עם גבר נשוי תוכר כידועה בציבור שלו, על כל המשמעויות הרכושיות והכלכליות? מדובר בסוגיה מורכבת.


קיימים מקרים בהם נשים נמצאות במערכת יחסים עם גבר נשוי, במשך שנים ארוכות. לפעמים אפילו נולדים ילדים בתוך מערכת היחסים, והאישה רואה בקשר כקשר עיקרי ומשמעותי עבורה. עם זאת, מהצד השני, הגבר ממשיך להתגורר דרך קבע עם אשתו לה הוא נשוי, ומקיים למעשה שתי מערכות של משפחות נפרדות. הקשר עם האישה השנייה לעיתים גלוי לסביבתם הקרובה, כגון לחברים ולסביבת העבודה, אבל נשמר בסוד מהסביבה המשפחתית.


הקריטריונים להכרה בידועים בציבור כשאחד מבני הזוג נשוי לאחר הם מחמירים ביותר, שכן הכרה כזאת יכולה לפגוע בזכויותיו של בן הזוג החוקי ככזה. לכן, במקרים כאלה, יש נטל ראייה מוגבר כדי להוכיח שאכן מדובר במערכת יחסים של ידועים בציבור, ולא "רומן" גם אם ממושך. מקובל כי אפשר יהיה להכיר בידועים בציבור במקרה כאמור, כשנוכחים שמערכת היחסים עם בן הזוג החוקי נסתיימה לחלוטין, למעט הגט. כלומר, כאשר בני הזוג החוקיים כבר לא גרים יחדיו, לא מנהלים שום שותפות כלכלית וכדומה, ומנגד קיימת שותפות זוגית משמעותית עם בני הזוג הידועים בציבור, כגון מגורים משותפים, שותפות כלכלית, ילדים משותפים וכו'. בית המשפט יבקש להתרשם כי הגט אינו "שאלה של זמן" אלא מצב שבו מי מבני הזוג מסרב לתת גט לבן זוגו החוקי, או שנבצר ממנו לתת גט (בשל סיבות פיזיות, קוגניטיביות ואחרות).


כך שבאופן עקרוני, ניתן להכיר בבני זוג כידועים בציבור גם בשעה אחד מהם נשוי לאחר באופן חוקי, אבל נטל ההוכחה שמתקיים השיתוף הדרוש כדי להכיר בזוג כידועים בציבור יהיה גבוה במיוחד. בתמ"ש 7680-02-16 פלונית נ' אלמונית עסק בית המשפט במקרה בו אישה קיימה מערכת יחסים בת 17 שנים עם גבר נשוי, שכללה בילויים משותפים והשתתפות כזוג באירועים חברתיים ועסקיים של השניים. לאחר פטירתו של האיש, אותה אישה תבעה את חלקה בעיזבונו של איש, מכוח היותה ידועה בציבור, ולמעשה ניהלה מאבק משפטי כנגד אשתו החוקית.


בית המשפט קבע כי לא מדובר בידועים בציבור, אלא במערכת יחסים שיש לה אופי של רומן מתמשך. בית המשפט הדגיש כי למרות הקשר ארוך השנים וחרף רצונה של האישה למסד את הקשר, האיש נמנע מכך כל השנים, וראה אותה כמאהבת, וכך ראתה אותם גם הסביבה. בית המשפט התייחס באמפתיה למצבה של האישה, כמי שקיוותה ורצתה להפוך לאשתו בכל מובן של המנוח, אך הוא דחה את ניסיונותיה, וייתכן שאף הונה אותה בקשר להתפתחות הקשר בעתיד, כל זאת כשהוא ממשיך לגור עם אשתו החוקית וילדיהם המשותפים, לשהות עמם בחגים, ונמנע מלהגיע איתה לאירועים משפחתיים שלו.


בית המשפט קבע כי למרות רצונה של האישה, האיש לא ראה בה יותר מאשר מאהבת, ולא הורם הנטל הגבוה להכיר בה כידועה בציבור שלו, בהיותו נשוי לאחרת ומקיימת עימה חיי משפחה, חרף אי נאמנותו לה.


המסקנה היא כי כאשר אחד מבני הזוג נשוי לאדם אחר, חל רף ראיה מוגבר על בני הזוג להוכיח כי הם ידועים בציבור. כל עוד בן הזוג הנשוי מקיים חיי משפחה עם בן/בת הזוג החוקיים, נראה כי לא ניתן יהיה להוכיח מעמד של ידועים בציבור. המשמעות היא שלבן או בת הזוג שמבקשים להיות מוכרים כידועים בציבור, לא יהיו זכויות כלכליות מכוח הלכת השיתוף או דיני הירושה.Σχόλια


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page