top of page

צוואה שכוללת נכסים בחו"ל

צוואה שנערכה בארץ וכוללת אך ורק נכסים הנמצאים בארץ, אין כל שאלה לגבי התוקף שלה והאפשרות לקיים אותה כאן כלשונה. עם זאת, כשהצוואה מתייחסת לנכסים שנמצאים מחוץ לארץ, אותם נכסים עשויים להיות כפופים לדיני המדינה בה הם נמצאים, לרבות דיני הירושה, שכן רוב כללי המשפט הבינלאומי הפרטי גורסים כי על הנכס יחול החוק השורר במקום הימצאו של הנכס. יש לכך שתי משמעויות עיקריות: חופש ההורשה ומס עיזבון/ירושה.


חופש ההורשה

בישראל חופש הציווי הוא בעל מעמד עליון במשפט הישראלי. אין כל מגבלה על חופש ההורשה, ואף להיפך. בתי המשפט עושים מאמצים גדולים לוודא כי צוואתו של אדם תקוים לפי רצונו, וזאת גם אם בחר להדיר מתוכה בני משפחה מדרגה ראשונה, מכל סיבה שהיא. . עם זאת, יש מדינות שמגבילות את חופש ההורשה, ומשריינות חלקים מסוימים מהרכוש לקרובי משפחתו של הנפטר, כך שהנפטר אינו חופשי להוריש את רכושו כרצונו, גם אם ציווה כך בצוואתו.


למשל, באוסטרליה אדם שנפטר כאשר יש לו בן זוג, כל רכושו יעבור לבן זוגו הנותר בחיים בלבד, ובספרד וקולומביה החוק קובע כי מחצית מהרכוש תעבור לבן הזוג, והמנוח יהיה רשאי לצוות על מחצית מרכושו בלבד. בצרפת, החוק קובע גם כן כי חלק מתוך הירושה ישוריין לטובת הילדים ובני הזוג, ובמונקו הרכוש מתחלק באופן שווה בין הילדים ובין בן/בת הזוג. בבלגיה, אם האדם נפטר כאשר יש לו ילד אחד, מחצית מהעיזבון תהיה לאותו ילד, ואם יש לו שני ילדים, ישוריין עבורם 2/3 מהעיזבון.


מס עיזבון ומס ירושה

מס עיזבון הוא מס שחל על העיזבון עצמו, שרק לאחר שהוא משולם ניתן לחלק את מה שנותר בעיזבון ליורשים. מס ירושה הוא מס שחל על היורשים עצמם כאשר הם הופכים ליורשים, ומשולם מתוך החלק שהם קיבלו בפועל. רוב המדינות שקיים בהן מיסוי עם פטירה בוחרות במס אחד בלבד לצורך המיסוי, כדי שלא ליצור כפל מס.


בישראל לא קיים כל מיסוי בנוגע לירושה, לא כמס עיזבון החל על העיזבון ולא כמס ירושה. עם זאת, כאשר קיימים נכסים במדינה אחרת, הם יהיו כפופי לחוקי המס הקיימים שם.למשל, באנגליה קיים מס עיזבון בסך של 40% על עיזבון מסך של 325,000 ליש"ט. עיזבון בסכום גבוה יותר פטור ממס אם הוא מצווה לבן/בת הזוג, או למוסדות צדקה מסוימים. בארה"ב קיים גם כן מס עיזבון בסכום של עד 40%, כאשר הוא משתנה בין אזרחים זרים לאזרחים אמריקאים. עיזבון של אזרח אמריקאי פטור ממס עד לסכום כולל של העיזבון בסך של כ-12 מיליון דולר (או 24 מיליון דולר לזוג נשוי). עם זאת, כשמדובר באזרח זר, רק עיזבון בסכום של מתחת ל-60,000 דולר יהיה פטור ממס, וכל סכום מעל יהיה חייב במס בשיעור של 35%.


בין המדינות בהן קיים מס ירושה ולא מס עיזבון ניתן למצוא את גרמניה, שם חל מס הירושה מדורג שמגיע עד 30%, וביפן המס הוא עד 55%. מס ירושה נמוך יותר ניתן למצוא במדינות כגון קרואטיה או יפן, שם המיסוי מגיע כדי אחוזים בודדים משווי הירושה.

 

לכן כאשר קיימים נכסים בחו"ל, כדאי להתייעץ עם עו"ד מקומי באותה מדינה המומחה בדיני הירושה, וזאת כדי להגיע לתכנון הירושה והמס הטוב ביותר.

Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page