top of page

העברה זכויות במקרקעין אגב גירושין

העברה אגב גירושין מבוצעת תדיר בהסכמי גירושין, ויש לה משמעויות מבחינת מס שבח ורכישה, שרצוי להכיר ולקחת בחשבון לפני שחותמים על הסכם הגירושין.

כאשר בני זוג (נשואים או ידועים בציבור) נפרדים, ויש בבעלות מי מהם או שניהם נכסי מקרקעין, חלוקת הרכוש עשויה לכלול העברה של הזכויות בנכסים אלה, מבן הזוג האחד לבן הזוג האחר. ההעברה יכולה להיות בתמורה או שלא בתמורה, ויכולה לכלול מגון של נכסי מקרקעין, כגון בית מגורים, דירה, נכס מסחרי, מגרש לבניה ועוד. הכל בהתאם למה שקבעו בני הזוג בהסכם הגירושין או לפי מה שנקבע בבית המשפט או בית הדין בפסק הדין.

העברת זכויות בנכסי מקרקעין מכוח הסכם גירושין או פסק דין לגירושין, מבן זוג אחד לבן זוגו האחר או לילדיהם המשותפים מכונה "העברה אגב גירושין". היא תקפה גם כאשר מדובר בידועים בציבור, וכן כאשר מדובר בזוגות מאותו מין.

התנאים להעברה אגב גירושין

כדי שיתאפשר לבצע העברה אגב גירושין, על ההעברה לעמוד בתנאים הבאים:

  • קיומו של נכס בבעלות של אחד מבני הזוג או בבעלות משותפת של שניהם.

  • הסכם גירושין או פסק דין שכולל הוראה ברורה של העברה אגב גירושין של הנכס.

  • בני הזוג יכולים להיות נשואים, ידועים בציבור, מאותו מין או שלא מאותו מין.

  • ההעברה נעשית לטובת בן הזוג האחר, ו/או לטובת הילדים המשותפים של בני הזוג (למשל העברה מחצית מזכויות בן הזוג לבן הזוג האחר, והעברת המחצית הנותרת לילדים המשותפים).

  • ההעברה יכולה להיות של כל הזכויות בנכס או חלקן בלבד.

מה המשמעות של העברה אגב גירושין

המשמעות העיקרית היא מבחינת המס החל. העברה זכויות בנכס מקרקעין אגב גירושין לא נחשבת עסקה במקרקעין. לכן, היא לא מהווה אירוע מס, אין חובה לדווח עליה למיסוי מקרקעין, ואין חיוב בגינה במס שבח ו/או מס רכישה. יש לציין כי יתכן שתהיה חבות במס רכוש, אם חלה בהתאם לנסיבות.

מס שבח ומס רכישה – מיסוי נדחה

אמנם בגין העברה אגב גירושין אין חובה לשלם מס שבח ומס רכישה, אבל זה לא אומר שהחבות במס מתבטלת. חובת תשלום המס נצברת ונדחית למועד שבו בן הזוג שקיבל או רכש את הזכויות בנכס, ימכור אותו בעצמו.

כלומר, כל השבח שנצבר במהלך התקופה שבה החזיק בין הזוג שמכר או העביר את הזכויות, נצבר ומשולם על ידי בן הזוג שקיבל את הזכויות, כאשר הוא מוכר את הנכס (אלא אם יש לו פטור מתשלום מס שבח). המשמעות עלולה להיות, במקרים מסוימים, שהעברת הזכויות אגב גירושין תהיה פחות כדאית עבור מקבל הזכויות. שכן הוא זה שצריך לשאת בכל תשלום מס השבח, ואילו בן הזוג שהעביר את הזכויות אינו נושא בנטל המיסוי. זה נכון במיוחד כאשר מדובר בהעברה בתמורה.

לכן, כאשר אתם מחליטים במסגרת הסכם הגירושין או הפרידה, כי אחד מכם ירכוש או יקבל את חלקו של השני בנכס מקרקעין כלשהו, רצוי להתייעץ עם עורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין, כדי ליצור תכנון מס אופטימלי ולהימנע מחבויות מס שלא נלקחו בחשבון במועד עריכת ההסכם.

コメント


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page