top of page

העברת תגמולי ביטוח לעיזבון

מי זכאי לתגמולי ביטוח על פי פוליסת ביטוח לאחר פטירה

כאשר אדם עושה ביטוח חיים (קופת גמל, או ביטוח פנסיוני) הוא קובע באמצעות מסמך שנקרא "הוראת מוטבים" מי יהיו המוטבים של פוליסת הביטוח. כלומר, מי יהיו האנשים שאליהם תעביר חברת הביטוח את התגמולים במקרה של פטירה.

לאחר פטירתו של האדם, תגמולי הביטוח שנצברו יועברו למוטבים הרשומים בפוליסה. המוטבים יכולים להיות היורשים לפי הצוואה (או יורשים לפי דין), או כל אדם אחר שהנפטר בחר לכלול במוטב בפוליסה. באופן כללי, המוטבים הרשומים בפוליסות גוברים על היורשים המופיעים בצוואה. סעיף 147 לחוק הירושה קובע שכספים וזכויות שמגיעים עקב פטירתו של אדם לא כלולים בעיזבון. הסיבה לכך בעיקרה שלא מדובר ברכוש של האדם עצמו, אלא ברכוש שמגיע למוטבים עצמם עם פטירתו. משום שהכסף לא שייך לאדם בחייו, הוא לא שייך לעזבונו ולא ניתן להורות בצואוה מה ייעשה בו.

חריג לכלל – העברת תגמולי ביטוח לעיזבון

עם זאת, לסעיף זה נקבע חריג לפיו, כספי ביטוח או קופת תגמולי לא יהיו חלק מהעזבון אלא אם "נקבע מראש ובמפורש". כלומר, במקרים בהם מתאפשר, האדם יכול להורות מראש לחברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח לא למוטבים לפי הפוליסה אלא לעיזבון, שם יחולקו הכספים בהתאם להוראות הצוואה.

לצורך כך יש לערוך צוואה המתייחסת להעברת התגמולים לעיזבון, ולשלוח אותה בצירוף הודעה מתאימה לחברת הביטוח. יש לוודא כי חברת הביטוח אכן קיבלה את ההודעה וכי היא עדכנה את הפוליסה. רצוי לשמור העתק מאישור חברת הביטוח ולצרף אותו לצוואה.

מה היתרונות של העברת תגמולי הביטוח לעיזבון?

כאשר תגמולי הביטוח עוברים ישירות למוטב, הם יגיעו אליו ישירות, או אל האפוטרופוס שלו, במידה והוא קטין או חסוי. במקרה זה האפוטרופוס ינהל את הכספים בהתאם לשיקול דעתו, ויעביר אותם לידי היורש כאשר ניתן, למשל כאשר הקטין מגיע לגיל 18.

עם זאת, יכולים להיות מקרים בהם הדבר אינו רצוי. לדוגמה: במקרים בהם מדובר בסכומי כסף משמעותיים, או כאשר לא רוצים שהאפוטרופוס הטבעי (למשל ההורה השני) ינהל את הכספים עבור הילד, או כאשר לא רוצים שהכספים יגיעו לידיו של הילד בגיל 18 אלא רק בגיל מאוחר יותר ועד אז לתת הוראות לניהול עבורם.

במקרים אלה, ניתן להעביר את תגמולי הביטוח לעיזבון ולנהל אותם בהקדש לטובת היורש. בכך יתאפשר למוריש לבחור מי הנאמן אשר ינהל את הכספים, כיצד הם ינוהלו ויושקעו, ומתי ובאילו נסיבות להעביר אותם לידי היורש. בנוסף, אפשר להורות כי כספים אלה ישמשו לפרעון חובות הנוגעים ליורשים, כגון חוב מזונות מן העיזבון, אם מדובר בילדים צעירים.

מה החסרונות של העברת תגמולי ביטוח לעיזבון?

אם יש לנפטר חובות הם ישולמו מהעיזבון והנושה יכול להיפרע מהעיזבון. עם זאת, לפי חוק הירושה, תגמולים של ביטוח חיים אינם חלק מהעיזבון ולא ניתן לעקל אותם או לפרוע חובותיו של מי שנפטר באמצעותם. המוטבים הם אילו שיקבלו את הכספים ובהיותם ילדי המנוח או בן זוגו הם למעשה מוגנים מפני הנושים שאינם יכולים לגבות את חובותיהם מהעיזבון ולהיפרע ממנו. כאשר תגמולי ביטוח מועברים לעיזבון, הנושים יכולים להיפרע מהם. לכן, במקרה של חובות, כדאי לוודא דווקא שכספי הביטוח לא יגיעו לעיזבון אלא למוטבים עצמם.

מה קורה אם הוראות הצוואה סותרות את הוראות הפוליסה?

קיימת פסיקה נרחבת העוסקת בשאלה כיצד יש לפעול במקרה בו הוראות הצוואה סותרות את הוראות הפוליסה. למשל, כאשר אדם רשם את אשתו, אך בצוואתו הורה כי ילדיו יהיו אלה שיקבלו את תגמולי הביטוח. באופן כללי, בית המשפט עשוי לקבל שינוי מוטבים שנעשה בצוואה ולא בפוליסה, בהתקיים התנאים הבאים:

  1. השינוי בצוואה מתייחס לשינוי בזהות המוטב, וחייב להיות ספציפי וברור, ולקבוע במפורט את המוטבים בפוליסה.

  2. יש לשלוח את הצוואה לחברת הביטוח, בדרך כלל לפני שהמצווה נפטר.

לא נכנס בהרחבה לנושא זה, אבל חשוב לוודא בכל עת שהמוטבים הרשומים בפוליסה מעודכנים (למשל לאחר גירושין, נישואין מחדש, הולדת ילדים נוספים וכדומה), וכי הוראות הצוואה תואמות את האמור בפוליסה. שכן, לא תמיד ניתן לדעת מראש כיצד יפסוק בית המשפט במקרה של סתירה בין שני המסמכים.

Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page