top of page

חישוב מדור בנפרד מהמזונות

במאמר קודם הראיתי לכם כיצד מחושב סכום המזונות. כאמור, החישוב מתבסס על שני פרמטרים עיקריים – יחס ההכנסה הפנויה בין ההורים, ויחס זמני השהות של הילדים עם כל אחד מהם. חשוב להזכיר שבית המשפט מתייחס לחישוב ככלי עזר משמעותי, אך הוא רשאי לסטות ממנו לפי נסיבות המקרה, וכך נעשה לא מעט.

סכום המזונות כולל בעיקר את ההוצאות תלויות השהות של הילדים, כגון הוצאות עבור מזון, מים גז וחשמל, הוצאות דלק, מוצרי טואלטיקה והיגיינה, בילויים ועוד. לסכום המזונות מתווספים תשלומים עבור הוצאות שאינן תלויות שהות, כגון הוצאות עבור טלפונים סלולריים, ביטוחי בריאות, תנועות נוער, חוגים, ויתר ההוצאות הנדרשות עבור הילדים, שאינן תלויות בבית בו הילדים שוהים.

כאמור, בדרך כלל, ברוב ההוצאות תלויות השהות נושאים ההורים בהתאם ליחס ההכנסה הפנויה וליחס זמני השהות, וברוב ההוצאות שאינן תלויות שהות נושאים ההורים בהתאם ליחס ההכנסה הפנויה.

ומה לגבי הוצאות מדור?

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בבע"מ 919/15, הוצאות המדור (כגון שכר דירה/משכנתא, ארנונה, ועד בית וכדומה) יחושבו גם הן לפי יחס ההשתכרות וזמני השהות. אלא שפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון על ידי כבוד השופט מירית פולוס, בתלה"מ 20877-07-20, מציע הסתכלות שונה, אשר לטעמי היא נכונה והגונה יותר.

כב' השופטת פולוס קבעה כי בניגוד להוצאות תלויות השהות, הוצאות המדור אינן מושפעות מזמני השהייה של הילדים בכל אחד מהבתים. כלומר, ההוצאות של ההורים עבור המדור, כגון שכירות וארנונה, לא ישתנו, בין אם הילדים שוהים באותו הבית יום, יומיים או חמישה ימים בשבוע. על כן, עמדתה של כב' השופטת פולוס היא כי בחישוב המדור, אין לקחת בחשבון את זמני השהייה, אלא רק את יחס ההכנסה הפנויה.

דוגמה: לבני זוג שני ילדים, בגילאי 8 ו-10. האב משתכר סכום נטו של 20,000 ₪ והאם משתכרת סכום נטו של 15,000 ₪. יחס ההכנסות הפנויות בין בני הזוג הוא לפיכך 57% לאב מול 43% לאם. זמני השהות נקבעו כך שהאב נמצא עם הילדים יומיים בשבוע וכל סופ"ש שני, כלומר יחס זמני השהות הוא 42% לאב מול 58% לאם. כל אחד מההורים שוכר דירה ב-5,000 ₪, ולכך צריך להוסיף גם ארנונה והוצאות נוספות, בסכום כולל של 1,200 ₪, ובסך הכל 6,200 ₪ לכל הורה.

בהתאם לפסק דינה של כב' השופטת פולוס, החישוב נעשה באופן הבא: חלקם של הילדים בכל אחד מהבתים הוא 40%, משום שמדובר בשני ילדים. כלומר, 6200*0.4=2480, ובסך הכך 1240 ₪ עבור כל אחד מהילדים. על פי יחס ההכנסות, האב צריך לשלם לאם סכום המהווה 57% מתוך חלקו במדור, כלומר 2480*0.57=1413. מנגד, האם צריכה לשלם לאב סכום המהווה 43% מתוך חלקה במדור, כלומר 2480*0.43=1067. הסכום אותו האב צריך לשלם בגין המדור יהיה ההפרש בין הסכום עליו לשלם לבין הסכום אותו על האם לשלם, כלומר 346 ₪ עבור שני הילדים. סכומים אלה מצטרפים לסכומי המזונות אותם יש לשלם.

שימו לב: בתי המשפט משתמשים בחישוב המתמטי ככלי עזר משמעותי, אבל הוא לא מחייב אותם והם רשאים לסטות ממנו בהתאם לנסיבות המקרה.

Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page