top of page

מזונות מן העיזבון

הזכות למזונות מן העיזבון מעוגנת בסעיף 56 לחוק הירושה: "הניח המוריש בן זוג, ילדים או הורים והם זקוקים למזונות, זכאים הם למזונות מן העיזבון". מדובר בזכות סוציאלית שניתנת לקרובים מדרגה ראשונה של הנפטר, אם כשהוא הלך לעולמו הם היו תלויים בו מבחינה כלכלית, ואין להם היכולת לפרנס את עצמם לאחר פטירתו.

המקרה הקלאסי של מזונות מהעיזבון הוא כאשר מדובר בהורים אשר מחויבים בתשלום מזונות עבור ילדיהם הקטינים עקב גירושין, בין אם לפי פסק דין או לפי הסכם גירושין. שכן, במקרים אלה, ההורה השני רוב הפעמים אינו יורש את הנפטר ולא יכול להשתמש בכל כספי העיזבון כדי לכלכל את הילדים. ככל שההורה שנפטר לא הותיר בידי ההורה שנותר בחיים את האפשרות לעשות שימוש בכספי העיזבון לצורך כלכלת הילדים, הוא עלול למצוא את עצמו נדרש לבקשה לפסיקת מזונות מתוך העיזבון.

חשוב לציין שהזכות למזונות היא זכות עצמאית, ואדם יכול להיות זכאי לה גם אם אינו יורש על פי דין או על פי הצוואה. בנוסף, לא ניתן להגביל או לשלול בצוואה את הזכות למזונות מהעיזבון, ותנאי כזה בצוואה בטל. בקשה למזונות מן העיזבון יש להגיש בטרם חולק העיזבון או לכל היותר בתוך 6 חודשים ממועד חלוקתו, אחרת סביר להניח שבית המשפט ידחה את הבקשה

בעיות בתשלום מזונות מהעיזבון

חוב מזונות הוא חוב במדרג נמוך יחסית, אבל עדיין יש לשלם אותו לפני שמחלקים את העיזבון. כלומר, לנושים של הנפטר יש עדיפות על פני היורשים, כאשר קודם כל פורעים את כל החובות של הנפטר, ורק לאחר מכן היורשים מקבלים את חלקם בעיזבון, בסכום ובהיקף שנותר בעיזבון לאחר פירעון החובות. כך היורשים אמנם לא חייבים לשלם את מזונות הזכאים, אבל הם עלולים לאבד חלק משמעותי מזכותם בעיזבון לטובת המזונות.

בנוסף, במקרה שלא נותר בעיזבון סכום מספיק לכל הזכאים, בית המשפט רשאי להורות למי שקיבל מהמוריש מתנה עד שנתיים לפני הפטירה, להחזיר לעיזבון את מה שקיבל, או להורות למקבל המתנה לשלם את המזונות בסכום של מה שנותר בידיו. מתנה יכולה להיות דירה או חלק בדירה, כספים או כל נכס אחר שיש לו שווי. במצב זה יכול למצוא את עצמו בן או בת זוג שקיבלו מתנה והסתמכו עליה, נאלצים להשיב אותה כדי לממן את מזונות ילדיו של בן הזוג שנפטר.

כמובן, קיים גם הקושי בכך שלא יהיה די בעיזבון כדי לשלם את מזונות הזכאים. במקרה זה עשויים ילדי הנפטר למצוא את עצמם בלי מספיק משאבים לכלכלתם.

מה קורה אם יש כמה זכאים למזונות?

המקרה המסובך ביותר הוא בפרק ב', כאשר לנפטר קיימים ילדים מפרק א' שהוא חייב במזונותיהם, ומצד שני יש לו ילדים משותפים עם בן/בת זוג מפרק ב'. במקרה זה הנפטר לא "חייב" במזונות הילדים מפרק ב' לפי הסכם או פסק דין, אבל הם בהחלט עשויים להיות "נזקקים" לפי הוראות החוק.

חוק הירושה לא קובע מה יהיה סדר העדיפות בין הזכאים השונים, וכיצד יש לקבוע זאת. לכן, במקרים בהם נכסי העיזבון לא מספיקים לצרכי מזונות כל הזכאים, בית המשפט יצטרך להפעיל את שיקול דעתו ולקבוע בהתאם למידת הנזקקות של כל אחד מהזכאים, כמה הוא יקבל מתוך העיזבון.

מה סכום המזונות שישולם מתוך העיזבון?

גובה סכום המזונות מן העיזבון לא יהיה תמיד הסכום שקבע בין המשפט בפסק הדין לגירושין, או שנקבע בין הצדדים בהסכם הגירושין. כאשר מדובר במזונות מן העיזבון, הסכום ייקבע על ידי בית המשפט בהתאם לשיקול דעתו, ולפי רשימה לא סגורה של פרמטרים, בהם רמת החיים של הזכאי למזונות בזמן פטירת המוריש, שווי העיזבון, הרכוש וההכנסות העומדים לרשות הזכאי, חלקו של הזכאי בעיזבון כיורש על פי דין או כזוכה על פי צוואה ועוד.

מה הפתרונות האפשריים?

כדי להבטיח שלילדים אכן יהיה מקור למחייתם במקרה של פטירה, ובכדי לא לקפח את יתר היורשים ולהעמיד אותם מול שוקת שבורה, מומלץ לחשוב מראש על פתרונות אפשריים במקרה בו סביר שיידרשו מזונות מן העיזבון.

הבטחת המזונות בצוואה

אם להורה קיימים נכסים משמעותיים, כגון דירה, חסכונות וכדומה. הוא יכול להורות בצוואה מאיזה נכס יש לשלם את המזונות, במקרה הצורך. לחילופין, ניתן להורות בצוואה כי תגמולי ביטוח החיים יועבר לעיזבון ולא למוטבים, ולהורות כי ככל שתהיה חובת מזונות, היא תשולם משם. אם בחרתם בדרך זאת, יש לפנות לחברה המבטחת ולבדוק איתה מה עליכם לעשות כדי שבמקרה פטירה חס וחלילה, תגמולי הביטוח יועברו לעיזבון ולא למוטבים.

כאמור, לא ניתן לקבוע בצוואה הוראות שמגבילות או שוללות את הזכות למזונות. כלומר, לא ניתן לקבוע בצוואה, למשל, שילד מסוים לא יהיה זכאי למזונות, או שיהיה זכאי רק עד סכום מסוים. הוראה כזאת תבוטל ולא יהיה לה כל תוקף.

פוליסת ביטוח מזונות

כאמור, במקרה שהורה החייב במזונות נפטר, דמי המזונות נפסקים. כאמור, ההורה שנותר לגדל את הילדים צריך לפנות לבית המשפט לצורך פסיקת מזונות מן העיזבון. כדי להבטיח שתשלומי המזונות יימשכו גם לאחר פטירת ההורה המשלם, מציעות חברות הביטוח פוליסת ביטוח מזונות. משמעות הביטוח היא כי לאחר הפטירה, ימשיך ההורה השני לקבל סכום כסף חודשי, בסכום ולמשך הזמן שהוסכם בפוליסה.

הפרמיה החודשית עבור ביטוח מזונות משתנה בהתאם תקופת התשלום, גובה דמי המזונות החודשיים, חיתום רפואי ועוד. ניתן לקבוע בהסכם הגירושין כי שני בני הזוג יחלקו בתשלום הפרמיה, שכן זהו אינטרס משותף של שניהם להבטיח כי לילדיהם יהיו מזונות מספקים במקרה של פטירה.

את תקופת הביטוח אפשר להתאים לגיל הילדים ואת תשלום המזונות אפשר להתאים לכל ילד בכל תקופה בהתאם לסכומים שנקבעו בהסכם הגירושין. אפשר לקבוע בפוליסה מוטב בלתי חוזר, כך שאי אפשר יהיה לערוך בפוליסה שינויים ללא הסכמת המוטב.

חשוב לדעת - הוראה בהסכם גירושין איננה פתרון

לא מעט הסכמי גירושין כוללים הוראה לפיה "במקרה של פטירה תשלומי המזונות שנותרו לתשלום יהיה חוב ראשון מן העיזבון", או הוראה ברוח דומה. יש לסייג ולהבהיר כי לא בטוח שהוראה זאת כלל תהיה תקפה. חוק הירושה קובע מדרג לתשלום חובות שבהם חייב המוריש עם פטירתו. בהתאם לסעיף 104 לחוק הירושה, סדר פרעון החובות יהיה באופן הבא:

  1. ההוצאות הכרוכות בהלווית המוריש, קבורתו להקמת המצבה.

  2. ההוצאות של צו ירושה, של צו קיום ושל ניהול העזבון במידה שהן חלות על העזבון

  3. החובות שהמוריש היה חייב ערב מותו ולא נתבטלו במותו (בחוק זה – חובות המוריש) לרבות המגיע לאשתו על פי כתובה במידה שסכום הכתובה אינו עולה על סכום סביר;

  4. המגיע לבן-זוגו של המוריש על פי עילה הנובעת מקשר האישות, פרט לכתובה כאמור בפסקה (3), והמגיע לבן זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל”ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק.

בנוסף נקבעו בסעיף ההוראות הבאות: (ב) חובות העזבון בעלי עדיפות שווה יסולקו לפי יחס הסכומים שלהם. (ג) עדיפותם של מיסים ותשלומי חובה אחרים תהיה בהתאם להוראות החוקים הדנים בהם. (ד) חובות העזבון עדיפים על מזונות מן העזבון. (ההדגשה לא במקור)

שימו לב כי לפי סעיף (ד), מזונות מן העיזבון הם במדרג הנמוך ביותר. מלשון החוק ניתן להבין כי ככל שעקב תשלום יתר החובות, לא נותר עוד רכוש בעיזבון, אזי לא ישולמו מזונות מן העיזבון, או לא ישולמו במידה מספקת.

חשוב לציין כי חוק הירושה לא קובע כי ניתן להתנות על סדר העדיפויות בפרעון החובות. לכן, הוראה שקובעת כי המזונות יהיו לחוב ראשון שיש לפרוע אותו טרם פרעון כל חוב אחר, עלולה שלא להיות תקפה בהיותה העדפת נושים אסורה, שסותרת את הוראות חוק הירושה. על כן, גם אם בחרתם לכלול סעיף כאמור בהסכם הגירושין שלכם, עליכם לדעת שלא כדאי לסמוך על כך שהסעיף אכן יכובד ויאכף על ידי בית המשפט.

אם ברצונכם להבטיח את המזונות עבור ילדיכם במקרה פטירה, ויחד עם זה לוודא כי תוכלו להוריש את יתר עזבונכם כראות עיניכם, קיימים פתרונות אותם תוכלו ליישם מראש, בהתאם למשאבים ולצרכים שלכם. באופן זה תבטיחו לילדיכם וליורשים האחרים שלכם ודאות ותוכלו לדאוג לעתידם.

Comments


 מדריכים נוספים

המומחיות שלי

bottom of page