top of page

מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון נועד לסייע לכם לדאוג מראש לילדיכם, במקרה שלא תוכלו להיות שם עבורם כאשר הם עוד קטינים. מסמך הבעת רצון הוא מסמך משפטי, שמאפשר לאפוטרופוס חוקי (למשל הורה של קטין) למנות אפוטרופוס חלופי, למקרה שהוא לא יוכל עוד לתפקד כאפוטרופוס

מה המשמעות של מסמך הבעת רצון?

מסמך הבעת רצון מאפשר לאפוטרופוס, למשל הורה לילד קטן, למנות אפוטרופוס חלופי (אחד או יותר), למקרה שהוא לא יוכל עוד לתפקד כאפוטרופוס. במסגרת מסמך הבעת רצון, ניתן לתת הנחיות לאפוטרופוס החלופי כיצד לנהוג בתפקידו כאפוטרופוס.

מה ההבדל בין מסמך הבעת רצון לצוואה?

קיימים כמה הבדלים. ראשית, מסמך הבעת רצון עוסק רק במינוי אפוטרופוס חלופי, ולא ניתן להוריש באמצעותו נכסים באופן כללי או לכלול הוראות שאינן נוגעות לאדם עבורו ממונה האפוטרופוס, כמו בצוואה.

בנוסף, צוואה נכנסת לתוקף רק לאחר שעורך הצוואה נפטר, ואילו מסמך הבעת רצון יכול להיכנס לתוקף גם כאשר האדם עוד בחיים, אך מסיבות כלשהן אינו יכול עוד לשמש כאפוטרופוס. מצב כזה יכול להיות היעדרות פיזית, אי כשירות קוגנטיבית (למשל עקב פגיעת ראש או מחלה כגון דמנציה). כך שבמקרים אלה, בהם האדם עדיין בחיים אך לא כשיר לשמש כאפוטרופוס, לא ניתן להיעזר כלל בצוואה.

אפשר להורות על מינוי אפוטרופוס חלופי בצוואה, ולחילופין, ניתן לקבוע כי מסמך הבעת רצון יהיה בתוקף גם למקרה של פטירת עורך המסמך. בכל מקרה, אם מונה אפוטרופוס חלופי בשני המסמכים, וניתנו הנחיות, צריך לוודא שההוראות המסמכים השונים לא סותרות זו את זו.

מתי מסמך הבעת רצון הוא הכרחי?

מסמך הבעות רצון הוא קריטי במיוחד כאשר מדובר במשפחות יחידניות, בין מכורח (למשל בעקבות התאלמנות או שלילת אפוטרופוס מההורה השני) או מבחירה. לפי החוק, קטין צריך להיות נתון במשמורת של אפוטרופוס חוקי, שיוכל לדאוג לו ולקבל החלטות בעניינו.

כשמדובר במשפחות עם שני הורים מתפקדים, לא עולה שאלה של אפוטרופסות אם אחד ההורים הולך לעולמו. לעומת זאת, במשפחות עם הורה יחידני, אם ההורה אינו כשיר או הולך לעולמו, בית המשפט ייאלץ למנות עבור ילדו הקטין אפוטרופוס חלופי. מסמך הבעת רצון מאפשר להורה יחיד לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס החלופי ולהנחות אותו כיצד לפעול בתפקידו ככזה.

מה היתרונות במסמך הבעת רצון?

מסמך הבעת רצון מספק ודאות, ולכן מסייע לשמור על שגרת חייו של הילד ככל הניתן. במקרים רבים, מסמך הבעת רצון יכול למנוע מחלוקות וריבים בתוך המשפחה, במקרה שכמה מבני המשפחה מבקשים לשמש כאפוטרופוסים. בנוסף, מסמך הבעת רצון הכולל הוראות מנחות מסייע לאפוטרופוס החלופי לפעול ולהגשים את רצונו של ההורה, ויכול לחסוך ממנו התלבטויות ולהקל על תפקידו.

מה אפשר לקבוע במסמך הבעת רצון?

ניתן לקבוע את זהות האפוטרופוס החלופי או האפוטרופוסים החלופיים. בנוסף, ניתן לקבוע כיצד יתקבלו החלטות בנושאים משמעותיים, למשל האם יש חובת היוועצות עם מומחה (כגון פסיכולוג ילדים) או עם בן משפחה אחר. כמו כן, אפשר לקבוע הוראות מנחות בתחומים החשובים להורה, למשל שמירה על אורח חיים מסוים, זרם חינוכי, בקשה כי הילד יקבל טיפול רגשי ועוד.

מתי מסמך הבעת רצון נכנס לתוקף?

כאשר מתרחש אירוע בגללו האפוטרופוס אינו מסוגל למלא עוד את תפקידו, יש לפנות לבית המשפט ולבקש את מינוי האפוטרופוס החלופי. חשוב לדעת שבית המשפט אינו מחוייב למנות את האפוטרופוס החלופי שמצויין במסמך. אבל ככל שלא תהיה עילה משמעותית לסירוב ובית המשפט לא סבור שהמינוי נוגד את טובת הילד, בית המשפט ייטה לכבד את רצון ההורה. שימו לב שבמסגרת מסמך הבעת רצון, ניתן לציין גם קרובי משפחה שהאפוטרופוס מבקש כי בכל מקרה לא ימונו תחתיו, במקרה זה רצוי לנמק את הבקשה.

מי יכול להיות אפוטרופוס חלופי?

על האפוטרופוס החלופי להיות אדם מעל גיל 18, שהסכים לשמש כאפוטרופוס חלופי. משום שמדובר בהחלטה משמעותית, צריך להפעיל שיקול דעת בבחירת האפוטרופוס החלופי ולוודא שמדובר באדם שעורך המסמך אכן סומך עליו. ניתן למנות יותר מאדם אחד כאפוטרופוס חלופי, כך שלא כל כובד האחריות ושיקול הדעת ייפלו על אדם אחד. גם ההחלטה לשמש כאפוטרופוס חלופי צריכה להישקל בכובד ראש, שכן במקרה הצורך מדובר באחריות כבדה.

האם האפוטרופוס החלופי מקבל שכר?

בית המשפט רשאי לקבוע שכר לאפוטרופוס אשר ישולם מכספו של האדם לו הוא משמש כאפוטרופוס חלופי. כמו כן, האפוטרופוס זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו כאפוטרופוס.

כיצד נערך מסמך הבעת רצון?

מסמך הבעת רצון יכול להיערך רק על ידי עורך דין שעבר הכשרה מטעם משרד המשפטים, שמכשירה אותו לעריכת מסמך הבעת רצון. עורך הדין ייפגש עם עורך המסמך ועם האפוטרופוס החלופי, יוודא שמשמעות המסמך ותוצאותיו מובנת לשניהם, ויסייע בניסוח ההנחיות לאפוטרופוס החלופי לפי רצונו של עורך המסמך.

 מדריכים נוספים

המומחיות שלי